REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W PROSKINCLINIC

z dnia 01.10.2016

Niniejszy Regulamin wykonywania zabiegów w ProSkinClinic, zwany dalej „Regulaminem”, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron.

Niniejszy Regulamin korzystania z usług w ProSkinClinic określa ogólne warunki umowy, na podstawie, której Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie www.proskinclinic.pl oraz do wglądu w recepcji ProSkinClinic.

§1 ZASADY OGÓLNE

1. Korzystanie z usług ProSkinClinic możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy, w tym m.in. Karty Klienta, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zabiegu, Zgody na zabieg, dokonaniu płatności za usługi.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który ukończył 16 lat, u którego usługa ma być wykonana, jednakże, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie zabiegu małoletniego musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny. Wizyta musi odbyć się z rodzicem/opiekunem prawnym, który udzieli pisemnej zgody na wykonanie zabiegu.
4. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie ProSkinClinic z jego winy.
6. W przypadku niestosownego zachowania klienta w ProSkinClinic lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu zabiegu, personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji ProSkinClinic ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy oświadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
7. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług. Oferta aktualnych usług oraz Cennik usług dostępny jest do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.proskinclinic.pl
8. ProSkinClinic zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Kliniki. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.
9. Podane ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Klienta do zabiegu.
10. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi.
11. Zawierając umowę z ProSkinClinic, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych. Korzystając z wybranej usługi w Klinice w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§2 ZASADY REZERWACJI TERMINU WIZYTY ORAZ WYKONANIA USŁUGI

1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie 81 470 75 75, mailowo: info@proskinclinic.pl lub dokonując rezerwacji online przez www.proskinclinic.pl
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Celem potwierdzenia wizyty, Klient 24 godziny wcześniej otrzymuje sms lub email przypominający o zarezerwowanym terminie.
4. Aby odwołać wizytę, należy skontaktować się telefonicznie 81 470 75 75, mailowo info@proskinclinic.pl z Recepcją kliniki, co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku Klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.
5. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany.
6. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do Recepcji kliniki nie później niż 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu celem dopełnienia wszelkich formalności.
7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na ten zabieg.
8. ProSkinClinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. Zabieg w tym przypadku zostanie uznany, jako zrealizowany bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu.
9. Pracownik recepcji po przybyciu klienta potwierdza wizytę i informuje Personel o przybyłym Kliencie.
10. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu.
11. Klinika zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.
12. Usługi / Pakiety/Bony zakupine w ProSkinClinic nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
13. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:

  • Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu kosmetycznego,
  • Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu kosmetycznego zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał,
  • Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania,
  • Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów kosmetycznych zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,
  • Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg kosmetyczny w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu,
  • Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny,
  • Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu,
  • Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych,
  • Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

14. Jednocześnie ProSkinClinic doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług kliniki, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu.
15. Po przeprowadzeniu zabiegu, personel zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danej usługi.
16. Preparaty do pielęgnacji domowej Klient może zakupić bezpośrednio w placówce po wykonaniu zabiegu lub może złożyć zamówienie na preparat nie dostępny w danej chwili w Klinice.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH

1. W Recepcji kliniki można wykupić pakiety na niektóre zabiegi kosmetologiczne i medyczne. Wykaz zabiegów pakietowych oraz cennik dostępny jest w recepcji lub na stronie internetowej www.proskinclinic.pl.
2. Terminy:
Korzystający – właściciel wykupionego pakietu na zabiegi w ProSkinClinic
Pakiet zabiegów – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.
Pracownik – osoba zatrudniona w ProSkinClinic na stanowisku Recepcjonistki lub Kosmetologa.
3. Pakiet zabiegów jest własnością osoby, która go wykupiła- tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach pakietu.
4. Każdy pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty.
5. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności pakietu.
6. Korzystający ma prawo do przekazania własności pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie ProSkinClinic.
7. ProSkinClinic nie przyjmuje zwrotów pakietów oraz nie wymienia pakietu zabiegów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi.
8. Korzystający z pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach)
9. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
10. ProSkinClinic zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego, jeśli uzna, że Korzystający z pakietu dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ProSkinClinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.proskinclinic.pl
2. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Kliniki jest zabronione.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.
4. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres kliniki:
ProSkinClinic ul.Niecała 3/1, 20-080 Lublin lub mailowo: biuro@proskinclinic.pl.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.